ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

08-04-2022

Koncert a vernisáž žáků ZUŠ Podbořany

22-03-2022

Změna pravidel návštěv

Etický kodex

Etický kodex pracovníků DpS Podbořany obsahuje závazná pravidla chování a jednání s klienty a ostatními spolupracovníky při poskytování sociální služby a zároveň informuje klienty, jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat.
Pracovníci se zavazují pravidla etického kodexu dodržovat a tím vytvářet dobré jméno Domova pro seniory Podbořany.

Etický kodex pracovníků DpS Podbořany vychází z těchto základních pravidel:
- Při poskytování služby je každý pracovník povinen respektovat lidská práva u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a Chartou práv starších občanů.
- Respektujeme osobnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a politické přesvědčení bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
- Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou uživatelé svá práva naplňovat.
- Dáváme přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy a služby poskytujeme na nejvyšší odborné úrovni.

  
Ve vztahu k uživatelům

dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku, chováme se taktně a trpělivě, jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí, zajímáme se o postavení člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života
- chráníme důstojnost a lidská práva uživatelů, jednáme s uživately vždy s úctou a respektem k jejich soukromí, individuálním potřebám, životním hodnotám a zvykům
- vedeme uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe a k osobní odpovědnosti za své zdraví, vhodně je motivujeme k přiměřené aktivitě
- pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace, při žádné formě diskriminace nespolupracujeme a nezúčastňujeme se jí
- chráníme a respektujeme právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, data a informace požadujeme s ohledem na zajištění sociální služby, žádnou informaci o uživateli neposkytujeme bez jeho souhlasu, pokud nejsou ohroženy další osoby, chráníme informace a neporušujeme listovní tajemství.
- vytváříme atmosféru klidu a pohody,napomáháme k vytváření nekonfliktního prostředí
- hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit uživatele v procesu řešení jejich problémů, každý uživatel spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoc.
- dbáme o to, aby uživatel obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok a to nejen od našeho domova, ale i od ostatních příslušných zdrojů, uživatel musí být současně poučen o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají, informace poskytujeme úplné, nezkreslené a pravdivé tak, aby odpovídaly schopnostem a potřebám uživatele
- jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí v němž sociální služby poskytujeme, pokud s žadatelem o službu či s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu informace o dalších formách péče a podpory, s lidmi jednáme s pochopením, empatií a s úctou

  
Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

- odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci
- ctíme hodnoty, o které se opírá činnost organizace
- zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno zařízení
- ovlivňovat pracovní postupy, aby byla zachována co nejvyšší úroveň poskytované služby
- dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi
- nepřijímáme finanční a objemnější dary, ani žádná jiná zvýhodnění

  
Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

- dodržujeme pravidla slušného chování
- respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníkiů a společně tak zvyšujeme kvalitu sociální služby
- kritické připomínky ke spolupracovníkům vyjadřujeme vhodně a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu
- respektujeme se navzájem

  
Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

- dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání
- celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce
- pracujeme v týmu

  
Ve vztahu ke společnosti

- máme právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů
- zasazujeme se o zlepšení životních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti, podněcujeme změny v zákonech
- působíme na okolí tak, abychom snižovali předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, spoluprací s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou, se snažíme přiblížit situaci našich uživatelů běžnému způsobu života vrstevníků

Programy