image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pečovatelská služba > Etický kodex

Etický kodex pečovatelské služby

Etický kodex pracovníků DpS Podbořany obsahuje závazná pravidla chování a jednání s uživateli služby a ostatními spolupracovníky při poskytování sociální služby a zároveň informuje uživatele, jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat.

Pracovníci se zavazují pravidla etického kodexu dodržovat a tím vytvářet dobré jméno Domova pro seniory Podbořany.

Etický kodex pracovníků DpS Podbořany vychází z těchto základních pravidel:

 • Při poskytování služby je každý pracovník povinen respektovat lidská práva u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a Chartou práv starších občanů.
 • Respektujeme osobnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a politické přesvědčení bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou uživatelé svá práva naplňovat.
 • Dáváme přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy a služby poskytujeme na nejvyšší odborné úrovni.

Ve vztahu k uživatelům

 • dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku, chováme se taktně a trpělivě, jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí, zajímáme se o postavení člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života
 • chráníme důstojnost a lidská práva uživatelů, jednáme s uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí, individuálním potřebám, životním hodnotám a zvykům
 • vedeme uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe a k osobní odpovědnosti za své zdraví, vhodně je motivujeme k přiměřené aktivitě
 • pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace, při žádné formě diskriminace nespolupracujeme a nezúčastňujeme se jí
 • chráníme a respektujeme právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, data a informace požadujeme s ohledem na zajištění sociální služby, žádnou informaci o uživateli neposkytujeme bez jeho souhlasu, pokud nejsou ohroženy další osoby, chráníme informace a neporušujeme listovní tajemství.
 • vytváříme atmosféru klidu a pohody,napomáháme k vytváření nekonfliktního prostředí
 • hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit uživatele v procesu řešení jejich problémů, každý uživatel spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoc.
 • dbáme o to, aby uživatel obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok a to nejen od našeho domova, ale i od ostatních příslušných zdrojů, uživatel musí být současně poučen o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají, informace poskytujeme úplné, nezkreslené a pravdivé tak, aby odpovídaly schopnostem a potřebám uživatele
 • jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí v němž sociální služby poskytujeme, pokud s žadatelem o službu či s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu informace o dalších formách péče a podpory, s lidmi jednáme s pochopením, empatií a s úctou

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 • odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci
 • ctíme hodnoty, o které se opírá činnost organizace
 • zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno zařízení
 • ovlivňovat pracovní postupy, aby byla zachována co nejvyšší úroveň poskytované služby
 • dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi
 • nepřijímáme finanční a objemnější dary, ani žádná jiná zvýhodnění

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 • dodržujeme pravidla slušného chování
 • respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků a společně tak zvyšujeme kvalitu sociální služby
 • kritické připomínky ke spolupracovníkům vyjadřujeme vhodně a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu
 • respektujeme se navzájem

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 • dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání
 • celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce
 • pracujeme v týmu

Ve vztahu ke společnosti

 • máme právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů
 • zasazujeme se o zlepšení životních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti, podněcujeme změny v zákonech
 • působíme na okolí tak, abychom snižovali předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, spoluprací s ostatními organizacemi, institucemi a rodinou, se snažíme přiblížit situaci našich uživatelů běžnému způsobu života vrstevníků